Fernando Rychlewski

Chief Innovation Architect LA @ IBM & Enterprise Warchief @ IBM

Innovation Architect & Global Community Manager